สัมมนา/ศึกษาดูงาน/อบรม/ประชุม…

ในระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2556

ได้เข้าอบรมการสร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดร์ แอนด์รีสอร์ท  โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 หลังพิธีเปิด ได้ฝึกปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน” วิทยากร : นายเจริญ ทองศิริ ผอ.โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคบ่าย สนทนาเชิงปฏิบัติการ “Dialogue: เครื่องมือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ” วิทยากร : นายสมคิด  ธรรมฤกธิ์  ผจก.หจก.เอสปริ้น จำกัด

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556  ทอล์คโชว์ “ทีมงานกับการพัฒนาคุณภาพ” วิทยากร : อาจารย์รัชเขต  วีสเพ็ญ  และบรรยายประกอบภาพ “การบริหารแบบมืออาชีพ” วิทยากร : นายจิต  แก้วทิพย์

————————————————————————————————————-

ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2555

ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา การ ประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรมาร่วมให้ ความรู้ในด้านต่าง ๆ  นายสุบรรณ  ไชยศิริโชติ ผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้เกี่ยวการบริหารงานบุคคล การสร้างแรงจูงใจ   จุดเน้นการบริหารงานในโรงเรียน นายวันชัย ธงชัย  รองผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.  เรื่องการบริหารการเงินและพัสดุ ในบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนและข้อทักท้วงของฝ่ายตรวจสอบ และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เป็นการประชุมประจำเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อน การประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลให้แก่ โรงเรียนที่ได้เหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับนานาชาติ  ครั้งที่ ๖๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   จำนวน  ๖  โรงเรียน  มอบวุฒิบัตรวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำที่ผ่านการอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. จำนวน ๔๖ คน  มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ และคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และขอให้โรงเรียนได้นำผลการสอบ o-net ไปวิเคราะห์เพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือกำหนดกิจกรรมและพัฒนาการจัดการเรียน การสอน เพื่อให้ผลการสอบในปีหน้าสูงขึ้น ก่อนปิดการประชุมได้แจ้งกำหนดวันถือศีลอด ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันละศีลอด(วันรายอ)ประมาณวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้บริหารได้ไปวางแผนการกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมเรียนการสอนต่อไป

==================================================

ในระหว่างวันที่ 25 -26 เมษายน 2555

ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรองรับประชาคมอาเซียน (Power lf Change for Education Quality Development in Three Southern Border Provinces Preparing for ASEAN Community) ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีหัวข้อ

  1. ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อม
  2. สถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาอย่างไรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s