การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ Strategy Implementation

อบรมเป็นวันที่ 3 ตรงกับวัน พุธ ที่ 28 เดือน กรกฎาคม 2553

วันนี้ ได้เรียนรู้ ใน Module 5 คือ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ Strategy Implementation วิทยากร ประจำวันนี้ คือ ดร.อารีผิน เทพลักษณ์

ในบทนี้สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ของสถานศึกษา ก็คือ การบริหารยุทธศาสตร์ระดับบุคคล จริง ๆ แล้วต้องมองอีกชั้นหนึ่งก็คือ การบริหารยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน เพราะผมเชื่อว่ายังมีหลายโรงเรียน ที่ยังไม่ปฏิบัติตรงจุดนี้

เพื่อให้การมองทั้งระบบ ขอนำเสนอ ดังนี้

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา เริ่มจาก

1. การกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา

2. การวินิจฉัยองค์การ

3. การวางแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา

4. การประเมินผลและให้ข้อมูลป้อนกลับ

การบริหารเชิงกลุยุทธระดับหน่วยงาน หน่วยงานในที่นี้หมายถึง การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา เช่น การแบ่งตามโรงเรียนนิติบุคคล ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยเริ่มจาก

1. การกำหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ

2. การสำรวจสภาพปัจจุบัน หรือ การวินิจฉัยของฝ่ายแต่ละฝ่าย โดยนำเครื่องมือ SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือ

3. การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานด้วยแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับหน่วยงาน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน และการให้ข้อมุลป้อนกลับ (Feedback)

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ระดับบุุคคล ถือเป็นเรื่องใหม่ของสถานศึกษา วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับขับเคลื่อนให้องค์การดำเนินสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ เริ่มจาก

1. การกำหนดเป้าหมายการทำงานบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ที่จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายระดับหน่วยงาน

2. การทบทวนบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร โดยพิจารณาจากรายละเอียดหน้าที่งาน

3. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับบุคคล

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ, โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ Strategy Implementation

  1. Pingback: 2010 in review « ผอ.หาษบูเลาะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s