การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม Network Building and Participatory

สรุปการอบรมของวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เป็นการส รุป Module 7 : การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม Network Building and Participatory  โดยวิทยากร ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง และ ผอ.สมบูรณ์ สุวรรณราช

บทสรุปของ Module นี้

” การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory) เป็นเครื่องมือที่ปัจจุบันหลายสถานศึกษามีความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ เนื่องจากกระบวนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับ สนุน และส่งเสริมให้สถานศึกษามีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ ทั้งนี้สถานศึกษาต้องสร้างระบบการดำเนินงานทางการศึกษาร่วมกับภาคีที่เกี่ยว ข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน”

ส่วนรายละเอียดด้วยย่อของ Module 7 นี้ ดังนี้

 1. ความสำคัญของการบริหารในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
 2. แนวคิดการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
 3. ระดับการมีส่วนร่วม  ในส่วนนี้ต้องขยายความ เนื่องจาก เป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริหารบ้างท่าน(ร่วมถึงผู้เขียนด้วย) ระดับการมีส่วนร่วมได้แบ่งออกมาเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับ ที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)  โดยวิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารตีพิมพ์ของสถานศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน การจัดนิทรรศการนอกสถานศึกษา จดหมายข่าว เว็บไซต์ของสถานศึกษาเป็นต้น

ระดับ ที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความ คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของสถานศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

ระดับ ที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Invole) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเ็ห็นและความต้องการของ ประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของสถานศึกษา เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

ระดับ ที่ 4 การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยหุ้นส่วนกับสถานศึกษาในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่นคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น

ระดับ ที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับให้เสริมอำนาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น

4.  แนวทางการดำเนินการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

5.  องค์ประกอบการของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม   องค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่

 • การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
 • การออกแบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • การบูรณาการและเชื่อมโยงการดำเนินการและการวัดผล
 • การประยุกต์ใช้ระบบ IT ในการจัดการเครือข่าย
 • การพัฒนาความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จากคำถามที่ได้ตั้งว่า “สถานศึกษาของเราจะจัดการบริหารในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมได้อย่างไร”

 1. การสร้างเครือข่าย ซึ่งมีรูปแบบเครือข่าย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายหรือสร้างเครือข่าย การประเมินความพร้อมของเครือข่าย การดำเนินงานปฏิบัติการด้วยเครือข่าย และการตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือข่าย
 2. กระบวนการดำเนินการผ่านระบบเครือข่าย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กระบวนการหลัก ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการเริ่มประสานเครือข่าย (Initiation Process) กระบวนการสร้างการทำงานอย่างสม่ำเสมอ (Sustainability) กระบวนการพัฒนากระบวนการทำงานและเครือข่าย (Development) และกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
 3. การมีส่วนร่วม
Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม, โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม Network Building and Participatory

 1. เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายมาก

 2. Pingback: 2010 in review « ผอ.หาษบูเลาะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s