การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม 2553

สรุป Module 9 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice  โดย วิทยากร นายสัญญา ณ พิบูลย์

best pratice

best pratice

บทสรุป

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เป็นเครื่องมือแนะนำแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน โดยการนำหลักทางการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบท การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การนำองค์การและเทคโนโลยีทางการบริหารการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การควบคุม การวัด ประเมินผล และการจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดึงความคิดความรู้ของบุคลากรออกมา เพื่อให้หน่วยงานขับเคลื่อนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในที่สุด

องค์กรจะดีไม่ดีอยู่ที่

 1. การวางแผน
 2. การจัดโครงสร้างการทำงาน
 3. การพัฒนาคน
 4. การพัฒนางาน
 5. การพัฒนาเทคโนโลยี

การเกิดขึ้นของ Best Practice

 1. บุคคล
 2. ปัญหาอุปสรรค
 3. แรงขับเคลื่อน

หลักในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 • รู้คน เวลามอบงานต้องดูความสามารถเป็นสำคัญ
 • รู้งาน  เวลามอบงาน ควรมอบงาน 1 งาน ต่อ 2 คน และ คน 1 คนให้รู้งาน 2 งาน
 • รู้กาล ต้องรู้เวลาใดที่เหมาะ และไม่เหมาะ
 • รู้ตัดสินใจ

วิสัยทัศน์ : ภาพที่พึงปราถนาในอนาคต

 • อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
 • เป็นไปได้ ท้าทาย มีเหตุผล
 • เหมาะสมกับองค์การของชุมชน
 • ความเชื่อ/นิยมในหลักสำคัญร่วมกัน
 • กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
ภาพจำลอง

ภาพจำลอง

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นำที่ดีว่า

 1. ผู้นำ………………….ต้องกล้าคิด
 2. ผู้นำ………………….ต้องกล้าทำ
 3. ผู้นำ………………….ต้องกล้านำ
 4. ผู้นำ………………….ต้องกล้าเปลี่ยน

ขั้นตอนการรวบรวมความคิด

 • ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นและเปิดรับความคิด
 • ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตามขั้นสอนการเสนอความคิด
 • ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความคิด และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
 • ขั้นตอนที่ 4 นำความคิดไปปฏิบัติ
 • ขั้นตอนที่ 5  ทบทวนเพื่อขยายผลความคิด
 • ขั้นตอนที่ 6  ยกย่อง ชมเชย และประกาศความสำเร็จ
 • ขั้นตอนที่ 7 วัดผล ทบทวน และปรับปรุง

(มีต่อ)

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s