การปฎิรูปการศึกษารอบที่สองจะสำเร็จหรือไม่? คำตอบอยู่ที่ห้องเรียน

สวัสดีครับเพื่อนครู  ผมไม่ได้เข้ามาอัพเดตบล็อกเสียตั้งนาน วันนี้พอจะมีเวลา เลยอยากจะให้นำเสนอเกี่ยวกับการนำจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาสู่ภาคปฎิบัติ ผมขอเน้นมาในสายประถมศึกษา คือ ป.1-ป.6 ส่วนมัธยม คิดว่าคุณครูในสายมัธยมคงจะได้ติดตามแล้ว…..(ผมว่าเอง)

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 25561) ได้ลงประกาศเมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม 2553  ก็ผ่านมา 1 ปีแล้วล่ะ  ถ้าผ่านมา 1 ปี พวกเราไม่ได้ทำอะไร อีก เห็นที่ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คงจะเป็นหมันอีก แต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านไม่อยากเห็น พวกเราอยู่ล้าหลังในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน เพราะอย่าลืมว่า ในปี พ.ศ. 2558 เขาจะเปิดประตู่สู่อาเซียนกันแล้ว พวกเราจะอยู่กันเชย ๆ ไม่ได้อีกแล้ว ต้องทำให้ได้ครับ สู้ ๆ ๆ ๆ ครับ

มาว่าเรื่องที่จะเขียนต่อครับ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. ความสามารถและทักษะของผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีความสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

2. คุณลักษณะ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะ ดังนี้

2.1  คุณลักษณะของความพลเมือง ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.3 คุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย ได้แก่ เป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. การจัดการเรียนรู้

1.1 โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น พร้อมทั้งผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน

1.2 การจัดการเรียนรู้พึงจัดให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน

1.3 ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

1.4 แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมในการจัดการเรียนรู้

1.5 ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ ตลอดจนกำกับ ดูแล นิเทศการจัดการเรียนรู้อย่สม่ำเสมอ และนำผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู

2.  การวัดและประเมินผล

ครูผู้สอนต้องวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และนำผลการประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะสำเร็จได้ คำตอบอยู่ที่ห้องเรียน โดยมีผู้บริหารเป็นตัวจักรสำคัญที่จะให้ได้คำตอบมา

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การปฏิรูปการศึกษา และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s