เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา กับการแก้ปัญหาความไม่สงบ

ภายหลังจากที่ผู้รายงานได้ใช้ยุทธศาสตร์หลัก คือ ศาสนานำการศึกษา ในการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนบ้านลือมุภายใต้ยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านลือมุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลที่ได้รับคือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมาไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านลือมุ  ซึ่งได้ส่งผลให้

โรงเรียน  สามารถพัฒนาการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ศาสนานำการศึกษา และสามารถนำนโยบายของรัฐมาสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ ห้องพิเศษต่าง ๆ ระบบ    ไอซีทีของโรงเรียน การจัดสำนักงานไร้กระดาษ (Non Paper Office)                การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การสร้างสนามฟุตซอลให้นักเรียนและชาวบ้านในละแวกโรงเรียนได้ใช้ในการออกกำลังกาย ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนมากขึ้นจะเห็นได้เมื่อมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนจะมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งสองครั้ง จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับดีมาก

ผู้บริหารโรงเรียน  ทำให้ผู้บริหารของโรงเรียนมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ ไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยที่จะมีขึ้น แต่ไม่ประมาท ผู้บริหารสามารถพัฒนาตนเองจนสามารถไปศึกษาต่อจนจบปริญญาโทด้านการบริหารทางการศึกษา นอกจากนี้จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีมาก

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น มีข้าราชการครูจากต่างโรงเรียนได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านลือมุในแต่ละปีหลายคน  จากที่เมื่อก่อนไม่มีข้าราชการครูกล้าทำเรื่องย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านลือมุเลย นอกจากนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเริ่มได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจำนวนหลายท่าน  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2555 ในระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีมาก

นักเรียน  ได้รับการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2555 ในระดับการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมและในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีมาก

ชุมชน  ได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี สังเกตจากประชุมผู้ปกครองหรือการอบรมผู้ปกครองในแต่ละครั้งจะมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก และจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2555 ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s