เปิดโครงการอบรม Smart Trainer รุ่นแรก

โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ – พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องเรสซิเด้นซ์ โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการและรองอำนวยการสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 124 เขต เข้าร่วมกว่า 500 คน

2015-10-06_123457

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการจะได้มีเวลาทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และนำมาปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความรู้ความสามารถ คิดเป็นวิเคราะห์ได้ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการทำงานเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะได้มีการเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว

การอบรมศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็น Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รวมจำนวน 300 ทีม ในครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายในระดับโรงเรียนมาก เพราะศึกษานิเทศก์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกกว่า 3,800 แห่ง

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายอย่างลึกซึ้ง สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ตลอดจนคอยผลักดันให้ครูมีบทบาทต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใน 3 ด้าน คือ บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการหาความรู้ บทบาทของผู้สร้างแรงจูงใจ และบทบาทของผู้ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และช่วยให้นักเรียนมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง Smart Trainer ทั้งหมดจะแบ่งเป็นทีมละ 3 คน มีศึกษานิเทศก์เป็นหัวหน้าทีมและเป็นผู้นำในการลงพื้นที่โรงเรียนในความรับผิดชอบประมาณ 10-13 แห่งต่อทีม โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ในส่วนของการนิเทศกิจกรรมนั้น ได้เน้นย้ำให้ศึกษานิเทศก์ให้คำแนะนำโรงเรียนเกี่ยวกับการเลือกเมนูกิจกรรม ที่จะช่วยเสริมทักษะหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา (Head) ที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มากกว่าแค่ท่องจำ คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 2) ด้านทัศนคติ (Heart) จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และมีระเบียบวินัยควบคู่ไปด้วย 3) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ขอให้เลือกกิจรรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ สพฐ.อยู่ระหว่างรวบรวมเมนูกิจกรรมของกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนต่างๆ ที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีเมนูกิจกรรมให้โรงเรียนเลือกอย่างหลากหลายกว่า 400 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ไม่ตายตัว โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามระยะเวลา ตามความพร้อม และบริบทของแต่ละแห่ง

อย่าง ไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องฝากความหวังไว้กับศึกษานิเทศก์ทุกคน ซึ่งเป็นทีมที่มีประสบการณ์จากการทำงานเกี่ยวกับด้านพัฒนาการเรียนการสอนโดย ใช้แนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning : BBL) ในพื้นที่ต่างๆ และเชื่อว่าศึกษานิเทศก์จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงต้น โครงการได้เป็นอย่างดี

เปิดโครงการอบรม Smart Trainer รุ่นแรก

เปิดโครงการอบรม Smart Trainer รุ่นแรก

โครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ ให้กับศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศ การจัดกิจกรรมให้กับผู้นำการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนิเทศศึกษา โดยกำหนดจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 450 คนจาก 124 เขต ในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558

รุ่นที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 300 คนจาก 59 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 150 คนจาก 42 เขต ในระหว่างวันที่ 78 ตุลาคม 2558

ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนวิทยากรจากสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.ด้วย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s