คลังเก็บหมวดหมู่: การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (ต่อ)

ทุกส่วนส่วนล้วนสำคัญ ทีม (Teamwork) การทำงานเป็นทีมในองค์การ ผู้ปฏิบัติต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเป็นธรรม ทุกคนที่ปฏิบัติงานร่วมกันจะต้องได้รับผลประโยชน์ คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ กล้าตัดสินใจ ไวต่อข้อมูล เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน ประสานสิบทิศ คิดสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ ๆ จูงใจเพื่อนร่วมงาน ทนทานต่ออุปสรรค รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์ บริหารแบบมีส่วนร่วม ข้อคิด : มือติดดาว เท้าติดดิน , ต้องให้โอกาส บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ 3 บทบาท M1. Moral Supporter (บทบาทผู้ให้กำลังใจ) การให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอย่างไม่มีที่สิ้นสุด M2. Monitor (บทบาทผู้ใส่ใจกำกับ) การใส่ใจกำกับติดตามให้ประพฤติและปฏิบัติตนในทิศทางที่เหมาะสมและต่อเนื่อง M3.Mentor (บทบาทผู้สนับสนุนส่งเสริม) การเป็นพี่เลี้ยงที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสในการพัฒนาตนสู่เป้าหมายที่กำหนด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ, โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ | ใส่ความเห็น

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม 2553 สรุป Module 9 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice  โดย วิทยากร นายสัญญา ณ พิบูลย์ บทสรุป การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เป็นเครื่องมือแนะนำแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน โดยการนำหลักทางการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบท การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การนำองค์การและเทคโนโลยีทางการบริหารการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การควบคุม การวัด ประเมินผล และการจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดึงความคิดความรู้ของบุคลากรออกมา เพื่อให้หน่วยงานขับเคลื่อนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในที่สุด องค์กรจะดีไม่ดีอยู่ที่ การวางแผน การจัดโครงสร้างการทำงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น