คลังเก็บหมวดหมู่: นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น ของสพฐ.ปีงบประมาณ 2554

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น ของสพฐ.ปีงบประมาณ 2554

ไม่ได้เข้ามาอัฟเดตข้อมูลสักนาน วันนี้ขอเสนอ เรื่องตามหัวข้อ เพื่อให้เพื่อนผู้บริหารและครูได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนของท่านต่อไป ส่วนผมเองได้เริ่มทำแผนกลยุทธ์ตามแนวทางที่ได้รับจากการอบรมที่ผ่าน ขอบอกได้เลยว่ายากมาก ต้องใช้เวลานานพอสมควร ผมต้องนัดครูไปทำแผนทุกวันเสาร์ เพื่อให้เสร็จก่อนที่งบประมาณใหม่จะโอนเข้าบัญชีของโรงเรียน    มาว่ากันเลยว่าปีงบประมาณ 2554 ทาง สพฐ.มีอะไรใหม่บ้าง? วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้นำหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556   พันธกิจ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล   เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 5. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น ของสพฐ.ปีงบประมาณ 2554 | ติดป้ายกำกับ , , , , | 1 ความเห็น