คลังเก็บป้ายกำกับ: การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม 2553 สรุป Module 9 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice  โดย วิทยากร นายสัญญา ณ พิบูลย์ บทสรุป การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เป็นเครื่องมือแนะนำแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน โดยการนำหลักทางการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบท การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การนำองค์การและเทคโนโลยีทางการบริหารการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การควบคุม การวัด ประเมินผล และการจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดึงความคิดความรู้ของบุคลากรออกมา เพื่อให้หน่วยงานขับเคลื่อนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในที่สุด องค์กรจะดีไม่ดีอยู่ที่ การวางแผน การจัดโครงสร้างการทำงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น